3 گام مشتری مداری عنوان گفتار حاضر است. جناب آقای دکتر ابراهیم وکیل، دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی در این خصوص صحبت خواهند نمود. ضمناً ذیل عنوان مشتری مداری، علاوه بر این گفتار، از موضوعات قابل توجه و حائز اهمیت بسیاری بحث گردیده است. هزینه وفاداری مشتری، مشتریان داخلی و خارجی سازمان و رضایت مندی مشتری از جمله مباحث مطروحه ذیل عنوان مشتری مداری است. از این رو از شما دعوت می نماییم آن ها را مشاهده فرموده و با پیاده سازی راهکارهای ارائه شده که در نتیجه سبب تقویت مشتری مداری هرچه بیشتر کسب و کار و واحد صنفی شما خواهد شد موجبات توفیق و رونق کسب و کار خود را فراهم نمایید.

سه گام نیاز است تا حس کنیم که مشتری مدار هستیم. اغلب سازمان ها به دنبال جذب مشتریان وفادار هستند. اما نکته مهم این است که ابتدا آن کسب و کار باید اقدامات عملی به منظور رضایتمندی مشتری را انجام دهد. سپس می توان انتظار داشت که مشتریان هم گامی را به سمت آن کسب و کار بردارند. در اینجا است که مشتری به آن مجموعه وفادار خواهد شد. در نهایت و در گام سوم، ارتباطی از نوع برنده-برنده و به نفع دو طرف را شاهد خواهیم بود.  

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.