11 نکته کلیدی برای موفقیت در بازرسی از کسب و کار

11 نکته کلیدی در جهت موفقیت در بازرسی از کسب و کار؛ از سلسله نشست های” مدرسه حکمرانی”بوده که توسط مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات و ارائه جناب آقای سیدعلیرضا شکوهیان پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تهیه و تدوین گردیده است. از همراهی شما کاربران عزیز بسیار سپاسگزاریم.

11 نکته کلیدی در جهت موفقیت در بازرسی از کسب و کار:

11 نکته کلیدی در حوزه تنظیم بازار و موفقیت در بازرسی از کسب و کار. یکی از معیارهای موفقیت قاعده‌گذاری حقوقی و وضع قوانین و مقررات است. میزان تبعیت شهروندان و مخاطبان این قوانین و میزان تطبیق رفتار با قوه سیاست گذار است.

هم پوشانی قانون و جامعه:

همانطور که مستحضرید اگر جامه قانون مناسب جامعه نباشد با چند فراز مواجه می‌شویم :

الف )کنار گذاردن قانون توسط جامعه و اقدام طبق مصلحت خود

ب)تغییر قانون به فراخور قواره جامعه

این امور موجب هزینه های بسیاری به جامعه نظام حکمرانی می شود، جامعه برای فرار از قانون  و نظام حکمرانی جهت نظارت به حسن اجرای قانون و تحمیل ضمانت اجرای پیش بینی شده برای ناقضین آن.

سوالات مورد طرح:

  • چگونه میتوان میزان تبعیت و انطباق رفتارهای شهروندان با قوانین و مقررات را پیش از تصویب یک قانون پیش بینی و ارزیابی کرد؟
  • چگونه میتوان این هزینه ها را مدیریت و بهینه سازی کرد؟
بررسی جدول 11 گانه:

پیرو سوالات طرح شده در قسمت فوق می توان از پژوهشی نام برد که در سال 1994 میلادی توسط وزارت دادگستری هلند منتشر شده که به 11 نکته کلیدی با عنوان جدول 11 گانه اشاره دارد. این جدول که بر مبنای علوم رفتاری طراحی شده، مشتمل بر 11 نکته کلیدی است که برای ارزیابی سطح تبعیت و میزان انطباق رفتار شهروندان با قانون بوده است. 

از جمله این نکات میتوان به موارد ذیل اشاره نمود : 

1- آگاهی از قواعد حقوقی 

2- نسبت هزینه و فایده

3- میزان پذیرش

4- وفاداری و تبعیت از نهادهای تنظیم گر

5- نظارت غیر رسمی 

6- احتمال گزارش غیر رسمی

7- احتمال نظارت 

8- احتمال کشف و شناسایی

9- گزینش پذیری بازرسان

10- احتمال تحمیل ضمانت اجرا

11 شدت تحمیل ضمانت اجرا

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.