گواهی پایان دوره احکام تجارت و کسب و کار

گواهی پایان دوره احکام تجارت و کسب و کار یکی از مدارکی است که باید قبل از صدور پروانه کسب ارائه شود. در این خصوص مرکز آموزش اتاق اصناف شهرستان شمیرانات با همکاری استاد محترم جناب آقای سیدعلیرضا شکوهیان کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی رهمنون هایی خواهند داشت.

مرجع برگزاری دوره های احکام تجارت و کسب و کار :

دوره های احکام تجارت و کسب و کار غالباً از سوی مراکز آموزش اتاق های اصناف برگزار می شوند. البته، دیگر مراکز آموزشی مورد تأیید اتاق اصناف ایران و کمیسیون های نظارت نیز مجاز به صدور گواهی اند. در این دوره ها 24 ساعت دوره آموزشی از 9 سرفصل در حوزه نظام صنفی آموزش داده می شود. در پایان و پس از قبولی در آزمون، به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا می شود.

دو نکته بسیار مهم:
نکته اول:

گواهی صادره پایان دوره احکام تجارت و کسب و کار 5 سال اعتبار دارد. یعنی این گواهی صرفاً برای صدور یک پروانه کسب و یک بار ارائه به نهاد صادرکننده مجوز نیست و تقریباً همزمان با پایان اعتبار این گواهی، اعتبار پروانه کسب نیز تمام شده و بنابراین، همیشه یکی از مدارک لازم برای تمدید پروانه، ارائه این گواهی است. از این رو، در زمان تمدید پروانه نیز باید مجدداً این دوره ها طی شوند.

نکته دوم:

 این است که گواهی صادره برای تمامی اتحادیه ها در سراسر کشور معتبر است. تا زمانی که این گواهی اعتبار دارد، می توانید آن را به دیگر نهادهای صادرکننده مجوز صنفی ارائه دهید.

بگذارید موضوع را در قالب مثالی توضیح دهیم:

فرض کنید شما برای گرفتن پروانه کسب عرضه پوشاک از اتحادیه پوشاک شمیرانات اقدام کردید و در دوره آموزش احکام تجارت و کسب و کار در مرکز آموزش اتاق اصناف شمیرانات شرکت می کنید. بعد از قبولی در آزمون، گواهی پایان دوره برای شما صادر می شود. اگر شش ماه بعد برای گرفتن پروانه کسب نانوایی به اتحادیه نانوایان تهران مراجعه کنید چه؟

باید توجه نمایید که:

در اینجا، دیگر نیازی به طی مجدد دوره آموزشی در تهران نیست. عکس این موضوع نیز صادق است. تا زمانی که گواهی اعتبار دارد، در کل کشور نیازی به طی مجدد دوره نخواهید داشت. برای آشنایی با دیگر احکام مربوطه، به دستورالعمل ماده (14) آیین نامه ماده (12) قانون نظام صنفی رجوع کنید.

و سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

گواهی پایان دوره احکام تجارت