گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را از ممیز خود بخواهید

گزارش مبنای صدور برگ تشخیص موضوع این گفتار است. در این خصوص جناب آقای مرتضی حبیب زاده، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهیدبهشتی به آن خواهند پرداخت.

گزارش مبنای صدور برگ تشخیص از جمله سوالاتی است که به کرات از سوی واحدهای محترم صنفی و کسب و کارها مطرح گردیده فلذا در این خصوص ابتدا از شما دعوت می نماییم به ویدئوی مربوط به آن توجه فرمایید.

گزارش مبنای صدور برگ تشخیص چیست؟

شناخت برگ تشخیص برای هر مؤدی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هر برگ تشخیص حاوی یکسری اطلاعات مهم است از جمله اطلاعات مرجع، شماره برگ تشخیص، تاریخ، نام اداره دارایی و مشخصات و همچنین مشخصات مؤدی. پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی، یکسال فرصت تاریخ رسیدگی است. یک ماه پس از این مدت برگ تشخیص به مؤدی ابلاغ می گردد.

آیا صدور برگ تشخیص الزامی است؟
 صدور برگ تشخیص توسط اداره مالیاتی الزامی است و می بایست بر اساس مستندات ارسالی توسط مؤدی مالیاتی صادر گردد. در واقع برگ تشخیص منعکس کننده تمامی فعالیت ها و درآمد های واحد صنفی و صاحب کسب و کار خواهد بود.
سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.