کم فروشی و ضمانت اجراهای آن

علی تقی زاده

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهیدبهشتی

کم فروشی همانند گران فروشی از عمده تخلفاتی است که بیشتر شاهد آن هستیم. این تخلف علاوه بر تبعات حقوقی و اقتصادی، دارای تبعات اجتماعی هم می باشد. در فصل هشتم قانون نظام صنفی از کم فروشی یاد شده است. در همین راستا ماده (58) قانون مذکور کم فروشی را تعریف و به ضمانت اجرای آن پرداخته است. اصناف پلاس در سلسله ویدئوهای به انواع تخلفات صنفی پرداخته که موجود است.

تعریف تخلف کم فروشی:

ماده (58) قانون نظام صنفی، کم فروشی را تعریف کرده است. کم فروشی عبارت است از «عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت، کمتر از میزان یا معیار مقرر شده». تخلفات کم فروشی و گران فروشی از نظر ضمانت اجراها، بسیار شبیه به یکدیگرند. دعوت می کنیم به نوشتار گران فروشی و ضمانت اجراهای آن که در همین سایت قرار دارد مراجعه نمایید.

توجه داشته باشید که:

تخلف کم فروشی، هم در عرضه یا فروش کالا امکان پذیر است و هم در عرضه یا فروش خدمات. 

ضمانت اجراهای تخلف کم فروشی:

ضمانت اجراهای تخلف کم فروشی با توجه به دفعات تکرار تخلف در طول یک سال افزایش می یابد. در همه این موارد، علاوه بر جریمه نقدی، متخلف باید خسارات وارده به مصرف کننده را جبران کند.

مرتبه اول و دوم:

متخلف، در مرتبه اول، به دو برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود. در صورت تکرار و در مرتبه دوم، به چهار برابر این مبلغ جریمه خواهد شد.

مرتبه سوم:

در مرتبه سوم، متخلف به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود. البته در اینجا تابلویی بر سر در واحد صنفی او به مدت دو هفته نصب می شود.

مرتبه چهارم:

در مرتبه چهارم، متخلف صنفی به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می شود. ضمناً تابلویی برای مدت یک ماه بر سر در واحد صنفی نصب می شود.

مرتبه پنجم و مراتب بعدی:

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی، فرد صنفی به ده برابر مبلغ کم فروشی محکوم می شود. ضمناً برای مدت دو ماه تابلویی بر سر در واحد صنفی او نصب می گردد. در اینجا هم ضمانت اجرای شدید دیگری اضافه می شود. یعنی برای مدت شش ماه پروانه کسب واحد صنفی تعلیق و محل کسب وی تعطیل می شود.

عدم انجام خدمات پس از فروش:

توجه به تبصره ذیل ماده (58) قانون نظام صنفی ضروری است. براساس این تبصره، عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت، در حکم کم فروشی است. در اینجا، علاوه بر اینکه متخلف، به انجام تعهد الزام می شود، به جریمه های فوق هم محکوم خواهدشد.

نحوه محاسبه جریمه:

اما کماکان یک مسئله باقی می ماند. جریمه های بالا بر اساس مبلغ کم فروشی و ضریبی از آن هستند. اما در خصوص عدم انجام خدمات پس از فروش باید چه مبلغی را محاسبه کرد؟ قیمت خدمات پس از فروش، با نظر کارشناسان تعیین می گردد.

 بنابراین:

کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت خدمات را تعیین می کنند.

سخن آخر:

امید است واحدهای صنفی محترم با مطالعه این نوشتار بخوبی اهمیت مسأله را درک نمایند. همچنین با حساسیتی بیش از پیش و در چارچوب قوانین به فعالیت اقتصادی بپردازند. چرا که در صورت کشف تخلف کم فروشی جریمه مالی و حتی تعطیلی واحد صنفی گریبان گیر آن ها خواهد شد. 

 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.