کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها از جمله مهم ترین کمیسیون های قانون شهرداری ها است. در گفتار های پیشین از کمیسیون ماده 100 و کمیسیون ماده 77 صحبت کردیم.

در ادامه آشنایی با کمیسیون های شهرداری، در این بخش به کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها اشاره می شود.

موضوع کمیسیون ماده 99:

کمیسیون ماده 99 شهرداری، به تخلفات ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها رسیدگی می کند. برخلاف کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، ماده 99 قانون شهرداری، شهرداری را مکلف کرده تا حریم شهرها را تعیین کند. به عبارت بهتر کمیسیون ماده 100، جهت رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص تخلفات ساختمانی واقع در محدوده فضای شهری است در حالیکه کمیسیون ماده 99، برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از فضای شهری در نظر گرفته شده است.

بنابراین:

 بنابراین اگر کسی خارج از حریم شهرها ساخت و ساز غیرمجاز کند، تخلفات ساختمانی او به این کمیسیون ارجاع می شود.

ترکیب کمیسیون ماده 99:

این کمیسیون در محل استانداری تشکیل می شود. این کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضاییه است.

نحوه صدور رأی در کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها:

آرایی که از سوی این کمیسیون صادر می شود، قطعی است. این آرا همانند آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، به دو شکل است:

یا حکم به تخریب عملیات ساختمانی یا قلع و قمع بنا می دهند
یا نسبت به أخذ جریمه اقدام می کنند. این جریمه با توجه به شرایط منطقه و حریم شهری، عموماً 50 تا 70 درصد قیمت اعیانی ملک است.

همانند دیگر کمیسیون ها، آرای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.