ورود و ثبت نام

کمیته

نام و نام خانوادگی
تحصیلات
مهدی حمزه هویدا
دانش‌آموخته دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی همدان
مهدی قدیانی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
علی تقی‌زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
نصیر قائمی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
زهرا اخترنیا
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه شعبانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
هومن گل‌محمد
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه رجبی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه آزاد تهران-مرکز
سید محمدجواد محمدی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
وحید پیرهادی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات