ورود و ثبت نام

کمیته

نام و نام خانوادگی
تحصیلات
حامد ادریسیان
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
زهره امیری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
سید احمدرضا شکوهیان
دانش‌آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی
احمد ناظری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران