ورود و ثبت نام

کمیته

نام و نام خانوادگی
تحصیلات
امیرحسین مرشدی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا فرهنگ
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
سهیل خوشنودی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
پژمان انصاری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
سارا سرآبادانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
مبینا حسینی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
محمدحسین صادقی
دانش‌آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی و دانش‌آموخته کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران