ورود و ثبت نام

کمیته

نام و نام خانوادگی
تحصیلات
مهدی کارچانی
دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
عارفه محمدی‌مقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
مهسا حق‌پناه
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
نازنین نعمت‌پور
دانش‌آموخته کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
نگین حیدری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
علیرضا خدابنده
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
فرشته رنجبر
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
مینا پورسعیدی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
لیلا سلطانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
علی ابراهیم‌زاده
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
میلاد رحمتی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی
سحر خدایاری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
فهیمه فخاری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
مرضیه شهرستانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
زینب سرانجام
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
نسترن لرستانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی
مهدی فرضی‌پور
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
زهرا قادری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی