ورود و ثبت نام

کمیته

نام و نام خانوادگی
تحصیلات
محسن آهنگر سماکوش
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
رضا باستانی نامقی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
جواد پیری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
شهریار نبوی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
سارا اکبری
دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
مصطفی عبداللهی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
امید شهبازی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی