پلمب و نحوه تعطیلی یک واحد صنفی در جایی که در یک مکان واحد، چند شغل در حال فعالیت است و برای آن مکان چندین پروانه کسب صادر شده است موضوع ویدئوی حاضر است. سابقاً به صورت مفصل در ویدئویی با عنوان استقرار چند واحد صنفی در یک مکان واحد در خصوص تبصره (2) ماده (3) صحبت کرده ایم. در این خصوص از شما دعوت می نماییم به ویدئوی جناب آقای حسین طاهرمحمدی، دبیر اتاق اصناف ایران و رییس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات توجه نمایید.

این امکان وجود دارد که با رعایت قانون نظام صنفی، در مکان واحد، به چند شغل اشتغال داشت. این موضوع در تبصره (2) ماده (3) قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن مورد اشاره قرار گرفته است.

 تبصره (2) ماده (3) قانون نظام صنفی:

اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می توانند بعنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه های ذیربط، مورد استفاده قرار بگیرند. در این خصوص آیین نامه ای هم بنام آیین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی (موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون نظام صنفی) موجود است.

 اما اگر فرد در یکی از این مشاغل تخلف داشته باشد، چگونه با واحد صنفی او برخورد خواهد شد؟

یکی از مهمترین جریمه ها پلمب واحد صنفی است. اما آیا باید کل آن محل تعطیل شود و فرد از فعالیت در تمامی آن مشاغل محروم شود؟

نحوه پلمب:

فرض کنید که پروانه کسب یکی از این مشاغل ابطال شده باشد یا تخلفی مستوجب پلمب واحد صنفی ارتکاب یابد. در اینجا ضروری است تا به صورت دائم یا موقت از ادامه فعالیت این شخص جلوگیری شود. به موجب ماده (5) آیین نامه فوق، تعطیلی واحد باید به صورتی انجام شود که صرفاً همان فعالیت متوقف شود. در حالی که دیگر فعالیت ها در همان مکان ادامه خواهند یافت.

اگر پلمب واحدصنفی مطابق آنچه در بالا ذکر گردید ممکن نبود:

اگر پلمب یا تعطیلی واحد صنفی متخلف به نحو متعارف ممکن نبود و مبادرت به انجام پلمب سبب ایجاد اخلال در سایر تأسیسات و مشاغل می گردید، صرفاً پلمب یا برگه آن در آن قسمتی که  مرتبط با فعالیت موضوع پلمب بوده انجام خواهد سد که در حکم پلمب است.

در صورتیکه:

اگر شخصی پلمب یا مهر محل های تعطیل شده را بشکند، محو نماید یا در آن محل مورد پلمب برای کسب استفاده کند، مطابق قانون مجازات اسلامی ضمانت اجراهای سنگینی در انتظارش خواهد بود.

در پایان: 

در پایان باید به این نکته هم اشاره شود که آنچه در آیین نامه فوق مورد اشاره قرار نگرفته، تابع عمومات قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی موضوع ماده (12) این قانون است.

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.