نماینده خود در هیئت حل اختلاف مالیاتی را خود انتخاب نمایید

نماینده در هیئت حل اختلاف مالیاتی و انتخاب آن بسیار مهم است. در این خصوص از شما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای مرتضی حبیب زاده، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهیدبهشتی و پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهیدبهشتی توجه نمایید.

بعد از ابلاغ برگ تشیخص به مؤدی ممکن است شخص به تصمیم مندرج در برگ تشخیص اعتراض داشته باشد. در اولین قدم مؤدی به ممیز کل می بایست مراجعه کند. درصورتیکه با ممیز کل توافق حاصل نشد در قدم بعدی پرونده شخص معترض ارجاع می گردد به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی. از این مرحله موضوع کمی حساس تر می گردد در ادامه به طور مفصل به هیئت های حل اختلاف مالیاتی خواهیم پرداخت.

هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی چیست؟

هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی متشکل از سه شخص است و جلسات رسیدگی در این هیئت با حضور هر سه شخص تعیین شده توسط قانون رسمیت خواهد یافت. یکی از این سه نفر یک نفر قاضی دادگستری اعم از شاغل یا بازنشسته یا شخص بصیر و مطلع به انتخاب وزیر دادگستری، شخص دوم نماینده سازمان امور مالیاتی و شخص سوم نماینده مؤدی خواهد بود.

نماینده مؤدی در هیئت حل اختلاف مالیاتی چه خصوصیاتی می بایست داشته باشد؟

نماینده مؤدی می تواند از میان جامعه حسابداران رسمی باشد یا اینکه نماینده از اتاق بازرگانی انتخاب شود و یا این مورد هم امکان پذیر خواهد بود که یک شخص از اعضای اتحادیه  و اتاق اصناف انتخاب شود. در زمان اعتراض به برگ تشخیص حتماً می بایست این نماینده انتخاب شود در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی رأساً اقدام خواهد نمود و یک شخص را  به عنوان نماینده انتخاب می نماید. 

هیئت حل اختلاف تجدیدنظر:

هیئت در مواردی که ماموران مالیات یا مؤدیان نسبت به آراء صادره از سوی هیئت حل اختلاف بدوی معترض باشند، می توانند بر اساس ماده (۲۴۷) قانون، ظرف بیست روز از ابلاغ رأی مذکور کتباً تقاضای رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدید نظر را نمایند. البته مؤدی مکلف است نسبت به پرداخت مالیات مورد قبول خویش در مهلت تعیین شده اقدام نماید.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.