نحوه رسیدگی تخلفات صنفی

نحوه رسیدگی به تخلفات صنفی از موارد حقوقی است که داشتن آگاهی از چگونگی آن برای تمام واحدهای صنفی که ممکن است با مشکلاتی در این زمینه مواجه شوند بحث بسیار مهمی میتواند باشد. در ویدئوی قبلی جناب آقای علی تقی زاده کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی، از این موضوع که چگونه یک دعوای صنفی شروع می شود توضیحاتی ارائه فرمودند. حال در این بخش قصد داریم در خصوص روند رسیدگی به تخلفات صنفی صحبت کنیم.

چگونه یک دعوای صنفی شروع می شود؟

در ویدئوی قبل، از نحوه شروع دعوای صنفی بحث شد. اشاره شد که شروع دعوا با شکایت شاکی یا وصول گزارشی مبنی بر تخلف واحد صنفی است. شاکی ممکن است مصرف کننده یا خریدار باشد. گزارش هم می تواند از طریق بازرسان ماده (52) قانون نظام صنفی یا هر شخص دیگری باشد. در این ویدئو، مرجع یا مراجع صالح در رسیدگی به تخلفات صنفی مورد بررسی قرار می گیرند. بنابراین، از مرحله شروع دعوای صنفی به مرحله نحوه رسیدگی به تخلفات صنفی وارد می شویم.

 

شباهت رسیدگی به تخلفات صنفی و جرایم:

نحوه رسیدگی به تخلفات صنفی نیز در ماده (72) قانون نظام صنفی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده، ابتدا اتحادیه به موضوع ورود می کند و رسیدگی مقدماتی را انجام می دهد. اگر اتحادیه تخلف واحد صنفی را احراز کند، پرونده را به مرجع بعدی ارجاع می دهد. همانطور که ملاحظه می شود، این موضوع شباهت زیادی به رسیدگی به جرایم دارد. اکثر قریب به اتفاق جرایم، ابتدا در دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرند. پس از احراز جرم، قرار جلب به دادرسی صادر می شود و در اختیار مرجع ذی صلاح قرار می گیرد.

 

آشنایی با اتحادیه های صنفی و انواع آن:

همانطور که اشاره شد، اولین مرجع برای رسیدگی به تخلفات صنفی، اتحادیه مربوطه است. اما اتحادیه ذیربط یعنی کدام اتحادیه؟ اتحادیه ذیربط یعنی اتحادیه ای که به فرد صنفی پروانه کسب داده یا قانوناً باید پروانه کسب دهد. بسیار اتفاق می افتد که یک واحد صنفی پروانه کسب نداشته و تخلفی را انجام داده است. آیا در اینجا هم اتحادیه می تواند به تخلف این واحد صنفی رسیدگی کند؟ بله. اتحادیه هم صلاحیت رسیدگی دارد و هم مکلف به رسیدگی است. چرا؟ چون قانونگذار در ماده (72) اشاره کرده است که اتحادیه ذیربط به تخلف فرد صنفی رسیدگی خواهد کرد. 

تعریف فرد صنفی هم در ماده (2) قانون نظام صنفی ذکر شده است. بر اساس تعریف ارائه شده از فرد صنفی، داشتن پروانه کسب ملاک نیست. 

اتحادیه ها، مرجع بدوی رسیدگی:

پس، مرجع بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی، اتحادیه های صنفی هستند. قالب و نوع اتحادیه ها هم به یک اعتبار، از سه حالت خارج نیست. بیشتر اتحادیه ها در قالب اتحادیه های صنفی شهرستانی تشکیل شده اند. تعداد کمتری از آنها در قالب استانی فعالیت دارند. البته، تعداد انگشت شماری اتحادیه نیز در قالب کشوری تشکیل شده اند. هر شخصی که مشمول قانون نظام صنفی است، ضرورتاً باید در یکی از این اتحادیه ها عضویت داشته باشد. پس، توجه می شود که فرد عضو کدام اتحادیه است؛ سپس، از او نزد آن اتحادیه می توان شکایت کرد.  

 

نحوه رسیدگی به تخلفات صنفی در اتحادیه:

قانون نظام صنفی، برای رسیدگی مقدماتی به تخلفات صنفی مهلتی 10 روزه را در نظر گرفته است. اتحادیه طرفین را به جلسه رسیدگی دعوت می کند؛ یعنی هم شاکی و هم واحد صنفی را. ادله طرفین دعوا را بررسی می کند. نهایتاً، اتحادیه به دو تصمیم می رسد. یا تخلف واحد صنفی را احراز می کند و یا تخلفی را متوجه آن نمی داند. اگر تخلف احراز شد، پرونده به اداره یا سازمان تعزیرات ارجاع می شود. اگر تخلف احراز نشد، پرونده مختومه می شود و به سازمان یا اداره تعزیرات ارجاع نمی شود. مگر اینکه شاکی به این تصمیم اعتراض داشته باشد.

در ویدئوی بعدی، نحوه رسیدگی به تخلفات صنفی در سازمان یا ادارات تعزیرات مورد رسیدگی قرار می گیرد.

سخن آخر:

 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.