موارد تخلیه عین مستاجره(نپرداختن اجاره بها)

موارد تخلیه عین مستاجره از جمله موضوعات مهمی است که آگاهی از آن برای واحدهای محترم صنفی اجتناب ناپذیر است. در ویدیوهای قبلی جناب آقای سیدرضا ستار زاده هاشمی کارشناس ارشد حقوق خصوصی و وکیل دادگستری درخصوص مواردی مانند تعدی و تفریط، تغییر شغل از سوی مستاجر و انتقال مورد اجاره به غیر صبحت نموده اند در این ویدیو به مورد نپرداختن اجاره بهاء پرداخته میشود.

در مباحث گذشته، از قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 بحث شد. اشاره شد که به صرف انقضای مدت این قراردادها، نمی توان تخلیه عین مستأجره را خواست. برای این منظور باید شرایطی وجود داشته باشد، تا امکان تخلیه فراهم شود. تا کنون تعدادی از این موارد تخلیه عین مستاجره مورد اشاره قرار گرفت. 

این موارد عبارتند از:

انتقال مورد اجاره به غیر و تغییر شغل بدون رضایت مالک و تعدی و تفریط. مورد چهارم، نپرداختن اجاره بها است. اگر قرارداد شما رسمی باشد، مالک می تواند به مستأجر اخطار دهد که اجاره بها را بپردازد. در صورتی که با گذشت 10 روز اجاره بها پرداخت نشود، مالک می تواند تخلیه ملک را بخواهد. با توجه به رسمی بودن قرارداد اجاره، این امر می تواند از طریق دایره اجرای ثبت انجام پذیرد.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.