ممنوعیت فروش کالا از طریق قرعه کشی

ممنوعیت فروش کالا از طریق قرعه کشی موضوع مهمی است که قانونگذار در قانون نظام صنفی به آن پرداخته است. قانون نظام صنفی فروش کالا را از طریق قرعه کشی ممنوع دانسته و تخلف انگاری نموده است و برای متخلف، ضمانت اجرا در نظر گرفته است. در این خصوص جناب آقای علی تقی زاده، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهیدبهشتی صحبت می نمایند. تا انتها همراه ما باشید.

قانون نظام صنفی، ممنوعیت فروش کالا از طریق قرعه کشی را اعلام کرده است. اما فروش کالا از طریق قرعه کشی به چه معنا است؟ هر واحد صنفی، کالا و خدمات متنوعی را عرضه می کند. حال، ممکن است این واحد فروش کالاهای خود را از طریق قرعه کشی انجام دهد. واحد صنفی اعلام می کند که مصرف کنندگان می توانند با پرداخت مبلغی در لیست قرعه کشی قرار گیرند. حال، از بین این لیست قرعه کشی می کند و کالا را به فردی که قرعه به نام او درآمد، می دهد. 

ماده (69) قانون نظام صنفی:

این شیوه فروش و عرضه کالا مطابق ماده (69) قانون نظام صنفی ممنوع است و قانونگذار برای واحدصنفی متخلف ضمانت اجرا در نظر گرفته است. این مهمترین ماده ای است که قانونگذار به موضوع ممنوعیت فروش کالا از طریق قرعه کشی اشاره کرده است.

 

ضمانت اجرای فروش کالا از طریق قرعه کشی:

ماده (69) قانون نظام صنفی به ضمانت اجرای فروش کالا از طریق قرعه کشی نیز اشاره کرده است. بر این اساس، واحد صنفی متخلف، به جریمه ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم می شود. ضمناً واحدصنفی بی توجه به ممنوعیت فروش کالا از طریق قرعه کشی، باید تمامی خسارات وارده را نیز جبران نماید. 

سخن آخر:

 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.

ممنوعیت فروش کالا