مالیات مستقیم و غیر مستقیم

مالیات مستقیم و غیر مستقیم اولین ویدئوی اصناف پلاس در خصوص مالیات است. از آن جا که مالیات یکی از مهم ترین مباحث مرتبط با واحدهای صنفی و کسب و کارهاست، بر آن شدیم تا سلسله ویدئوهایی را با این مضمون در اصناف پلاس منتشر نماییم. در این خصوص از شما دعوت می کنیم به ویدئوی جناب آقای دکتر حبیب زاده، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی توجه فرمایید.