مالیات بر حقوق در سال 1402

مالیات بر حقوق در سال 1402، نرخ آن و میزان معافیت مربوطه برای دو دسته از اشخاص مهم است. چه کارمندهایی که برای شرکت ها و اتاق ها و اتحادیه های صنفی کار می کنند و چه تمامی واحدهای صنفی که از خدمات کارگران استفاده می کنند. اینکه چه میزان از مالیات را می بایست از حقوق کارگران و کارکنان کسر نمود موضوع ویدئوی حاضر است. در این خصوص از شما دعوت می کنیم به ویدئوی زیر از جناب آقای مرتضی حبیب زاده پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهیدبهشتی توجه نمایید.

مالیات بر حقوق موضوع مهمی است که برای بسیاری از اشخاص در ابتدای سال جدید محل ابهام بوده و درصوتیکه به درستی به آن پرداخته نشود می تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی عدیده ای گردد. این مسأله که هر سال حقوق معاف از مالیات چه میزانی است و از آن میزان حقوق بالاتر با چه نصابی و تحت چه شرایطی می بایست کسر نمود در ادامه از آن صحبت خواهد شد چرا که هر ساله نصاب ها توسط قانون گذار تغییر خواهد یافت.

به موجب ماده 84 و 85 قانون مالیات های مستقیم:

میزان معافیت و نرخ مالیات سالانه حقوق از طریق قانون بودجه مشخص می شود. طبق قانون بودجه امسال پرداختی به کارگران و کارمندان تا 10 میلیون تومان به صورت ماهانه معاف از مالیات است و نسبت به مبلغ پرداخت از 10 میلیون بیشتر تا 14 میلیون تومان 10 درصد و اگر بیشتر از 14 میلیون تومان باشد تا 23 میلیون تومان نسب به مازاد 14 میلیون تومان 15 درصد و نسبت به مازاد 23 میلیون تومان تا 34 میلیون تومان 20 درصد و نسبت به مازاد 34 میلیون تومان 30 درصد حقوق کارگران مشمول مالیات حقوق خواهد شد.

برای مثال:

برای مثال فرض بفرمایید شخص در فروردین ماه 1402 مبلغ 38 میلیون تومان حقوق دریافت کرده است. حال مالیات این مبلغ چه میزان است؟ تا 10 میلیون تومان از این 38 میلیون تومان معاف است. نسبت به مازاد 10 میلیون تومان تا 14 میلیون تومان مشمول 10 درصد مالیات است که می شود 400 هزارتومان و نسبت به مازاد 14 میلیون تومان تا 23 میلیون تومان مشمول 15 درصد مالیات می شود که می شود 1 میلیون و 350 هزارتومان در اینجا و نسبت به مازاد 23 میلیون تومان تا 34 میلیون تومان مشمول 20 درصد و نسبت به مازاد 34 میلیون تومان مشمول 30 درصد مالیات است که می شود 1 میلیون و 200 هزار تومان.

درصورتیکه واحدصنفی مالیات بر حقوق پرداخت نکند وضعیت چگونه خواهد بود ؟

مشمول جرایم خواهد شد: 10 درصد مالیات حقوق به صورت مقطوع مشمول جریمه می شود و 2.5 درصد به ازای هر ماهی که از تاریخ کسر باید پرداخت می کرده و انجام نداده است مشمول جریمه خواهد شد که می بایست به حساب سازمان امور مالیاتی واریز گردد.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.