عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه ها و ضمانت اجرای آن

عدم پرداخت حق عضویت یکی از تخلفاتی است که بعضاً واحدهای صنفی مرتکب آن می گردند. مطابق قانون نظام صنفی، یکی از تکالیف مهم واحدهای صنفی، پرداخت حق عضویت به اتحادیه هاست. در این خصوص جناب آقای طاهرمحمدی، دبیر اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف شهرستان شمیرانات صحبت خواهند کرد. از شما دعوت می کنیم تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

هر فرد صنفی که به فعالیت اقتصادی می پردازد، ضرورتاً باید پروانه کسب أخذ نماید. اصل بر این است که پروانه کسب از سوی اتحادیه های صنفی صادر می شود. البته در برخی موارد استثنائی، نهادهای دیگری امر صدور پروانه را عهده دار می شوند. با دریافت پروانه کسب، واحد صنفی در اتحادیه عضویت می یابد. ضمناً، باید سالانه مبلغی را به عنوان حق عضویت پرداخت نماید. حال، اگر واحد صنفی حق عضویت سالانه خود را نپردازد، متحمل چه ضمانت اجرایی خواهد شد؟

 

ضمانت اجرای عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه:

پرداخت حق عضویت به اتحادیه از تکالیف واحدهای صنفی است. این تکلیف در آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه های صنفی مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین، اگر این مبالغ در زمان مقرر پرداخت نشوند، واحد صنفی مرتکب تخلف عدم پرداخت حق عضویت شده است. ضمانت اجرای این تخلف در آیین نامه اجرایی تعطیلی موقت واحدهای صنفی پیش بینی گردیده است. 

ضمانت اجرای این تخلف نیز در هر مرتبه متفاوت است:

در مرتبه اول ارتکاب تخلف عدم پرداخت حق عضویت: اخطار ده روزه به واحد صنفی جهت پرداخت حق عضویت؛

در مرتبه دوم عدم پرداخت حق عضویت: تعطیلی واحد صنفی متخلف به مدت یک هفته؛

در مرتبه سوم عدم پرداخت حق عضویت: تعطیلی واحد صنفی به مدت شش ماه.

 

بازگشایی واحد صنفی پس از پرداخت حق عضویت:

سوال مهم دیگری که مطرح می شود این است که آیا با پرداخت حق عضویت، فوراً واحد صنفی مرتکب تخلف عدم پرداخت حق عضویت بازگشایی می شود؟ خیر. در تمامی موارد اینگونه نیست. اگر حداقل یک هفته از زمان پلمب سپری شده باشد، واحد صنفی فوراً بازگشایی می شود. اما اگر کمتر از یک هفته از زمان پلمب گذشته باشد، باید منتظر بود تا زمان پلمب واحد صنفی به یک هفته برسد. 

بعبارتی:

یعنی، در صورتی که حق عضویت پرداخت نشده باشد، واحد صنفی فرد مرتکب تخلف عدم پرداخت حق عضویت حداقل باید به مدت یک هفته پلمب باشد. در این مدت، حتی اگر نسبت به پرداخت حق عضویت اقدام شود، باز هم واحد بازگشایی نخواهد شد.

سخن آخر:

 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.