عدم آشنایی با فرهنگ: اشتباهات مهلک کسب و کارها (1)

عدم آشنایی با فرهنگ موضوع اولین ویدئو از سلسله ویدئوهای اشتباهات مهلک کسب و کارها خواهد بود. جناب آقای دکتر فرهمند، دکتری مدیریت رفتارسازمانی از دانشگاه تهران، در قالب 10 ویدئو از این اشتباهات یاد خواهند نمود. در صورت تمایل این سلسله ویدئوها در اصناف پلاس قابل مشاهده خواهد بود.

عدم آشنایی با فرهنگ کسب و کار از جمله مهلک ترین اشتباهاتی است که به احتمال زیاد منجر به نابودی آن خواهد شد. وقتی وارد کسب و کاری می شوید برای موفقیت آن کسب و کار در قدم اول می بایست با فرهنگ آن کسب و کار و اشخاصی که در آن فعالیت می نمایند آشنا شد. بدون این کار، تقریباً موفقیت بی معنا خواهد بود.