شروع دعوای صنفی

شروع دعوای صنفی یکی از مباحث مهمی است که اکثریت غریب به اتفاق مدیران کسب و کارها و واحدهای صنفی و همچنین مصرف کنندگان با آن مواجه هستند. جناب آقای علی تقی زاده کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی در این خصوص صحبت خواهند کرد.

در ویدئوهای قبلی، تخلفات مشمول فصل هشتم قانون نظام صنفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تا اینجا، صرفاً به مباحث ماهوی اشاره شد. یعنی بحث شد که چه مواردی تخلف است و انجام آن چه ضمانت اجراهایی را در پی دارد. در این عنوان، به مباحث شکلی پرداخته می شود. 

مباحث شکلی به چه معناست:

یعنی، چطور یک دعوای صنفی شروع می شود؟ موضوع دوم این است که چه مرجع یا مراجعی برای رسیدگی به این تخلفات صلاحیت دارند؟ موضوع دیگر آن است که تشریفات و ترتیبات رسیدگی به تخلفات صنفی شامل چه مواردی است؟ در این مبحث، صرفاً به آغاز فرآیند رسیدگی اشاره می شود.

نحوه شروع دعوای صنفی:

در بحث شروع دعوای صنفی، با دو مقرره مهم مواجه خواهیم بود. مورد اول، ماده (72) قانون نظام صنفی و مورد دوم، آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی است. بر اساس این مقررات، سه راه برای طرح شکایت و شروع یک دعوای صنفی وجود دارد. شکایت مصرف کنندگان و گزارش بازرسان موضوع ماده (52) قانون نظام صنفی می تواند موجبی برای شروع رسیدگی باشد. همچنین، گزارش هر شخصی که به نحوی از انحاء تخلفی را رؤیت می کند، برای شروع رسیدگی کافی است.

نکته:

البته، در ماده (72) قانون نظام صنفی صرفاً به دو مورد اول اشاره شده است. اما در آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی، از لفظ کلیه اشخاص استفاده شده است. در ویدئوی بعدی، از مرجع یا مراجع صالح برای رسیدگی به تخلفات صنفی بحث خواهد شد.   

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.