حداقل دستمزد

حداقل دستمزد، عبارت آشنایی است که در ابتدای هر سال نقل رسانه ها بوده و برای کارفرمایان و کارگرها از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این خصوص جناب آقای شهریار نبوی، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران به آن خواهند پرداخت. تا انتهای این ویدئو همراه اصناف پلاس باشید.

مفهوم حداقل دستمزد عبارت است از مبلغ مزدی که به عنوان کف معاش باتوجه به شرایط اقتصادی کشور برای کارگرها به موجب قانون مقرر می گردد و در حقیقت محدودیتی را ایجاد می کند که هیچ کارفرمایی نتواند و مجاز نباشد کمتر از مبلغ حداقل دستمزد، پرداختی برای کارگر داشته باشد.

چرا حداقل دستمزد تعیین می گردد:
از نظر تاریخی و مفهومی به این علت که همواره کارگر نسبت به کارفرما در موقعیت ضعیف تری قراردارد به لحاظ اقتصادی و مؤلفه های ثروت در اختیار کارفرما است قانونگذار سعی در این دارد که کارگر مورد سواستفاده قرار نگیرد. علاوه بر این قانونگذار به دنبال مدیریت توزیع عادلانه ثروت از همین طریق نیز است.
حداقل دستمزد به چه صورت و بر چه اساسی تعیین می گردد:

 تعیین حداقل دستمز و شاخص های مربوط به آن تابع ماده 41 قانون کار مصوب 1360 است. اما اصل کلی وجود دارد که تعیین کننده نهایی است و قانونگذار نیز بر همان اساس در خصوص تعیین حداقل دستمزد تصمیم خواهد گرفت. این اصل عبارت از اصل سه جانبه گرایی. به این معنا که در تعیین مبلغ دستمزد دولت و کارفرما نمی توانند به صورت یک جانبه تصمیم گیری نمایند. مبلغ حداقل دستمزد باید حاصل توافق سه طرف ذینفع باشد.

شورای عالی کار:
شورای عالی کار متشکل از دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان است که تابع اصل سه جانبه گرایی است. مبلغ حداقل دستمزد باتوجه به شرایط اقتصادی میزان حداقل اقتصادی و با در نظر گرفتن نرخ تورم تصمیم گیری می نماید.