مالیات و تغییر نصاب های مربوط به آن در سال 1401

مالیات و تغییراتی که اخیراً در قانون مالیات های مستقیم در خصوص آن اعمال گردیده موضوعی است که جناب آقای حبیب زاده، پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی درباره آن صحبت خواهند نمود. از این رو از شما دعوت می نماییم این گفتار را تا انتها دنبال نمایید.

نرخ مالیات چیست:

هر کسب و کاری بعد از کسر هزینه ها از حاصل درآمد و فروش، سود خود را مشخص می نماید. البته نکته مهم آن است که بدانیم مالیات به سود تعلق می گیرد و نه به فروش. این سود در نرخ مالیاتی ضرب می شود و میزان مالیات مشخص می گردد.

در سالهای اخیر نرخ مالیاتی تا 50 میلیون تومان سود، 15 درصد مالیات تعلق می گرفت. نسبت به ما به التفاوت 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان، 20 درصد و بیشتر از 100 میلیون تومان، 25 درصد مالیات در نظر گرفته می شد.

مصوبه هیأت وزیران و تغییر صورت گرفته در خصوص نرخ مالیات:  

اشخاصی که سودشان تا 200 میلیون تومان باشد برای محاسبه مالیات، سود ضرب در 15 می شود. اگر سود بیشتر از 200 میلیون تومان تا 400 میلیون تومان باشد، 20 درصد و اگر بیشتر از 400 میلیون تومان باشد در 25 درصد ضرب می گردد. البته توجه داشته باشید که این ارقام در مابه التفاوت ضرب می گردد.

در این خصوص به مثال زیر توجه نمایید:
فرض کنید سود یک واحد صنفی در طول یکسال 500 میلیون است. بنابراین تا 200 میلیون تومان ضرب در 15 درصد می شود و نسبت به 200 تا 400 میلیون ضرب در 20 درصد و 100 میلیون باقی مانده ضرب در 25 درصد می گردد برای محاسبه مالیات. اما اگر محاسبه مالیات با این روش برای شما دشوار است یک راه ساده تر هم وجود دارد. 
روش ساده تر محاسبه مالیات:

فرض کنید واحدصنفی سود یکسالش 300 میلیون تومان است. این 300 میلیون را مستقیم ضرب در 20 درصد می کنیم و در نهایت 10 میلیون تومان را از آن کم خواهیم کرد سریعاً میزان مالیات آن بدست خواهد آمد.

سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.