انتشار آگهی بدون داشتن پروانه کسب معتبر

انتشار آگهی بدون داشتن پروانه کسب معتبر امکان پذیر نبوده و قانون گذار در قانون نظام صنفی برای این مورد تخلف انگاری نموده و ضمانت اجرای مجزا در نظر گرفته است. جناب آقای تقی زاده، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی در این خصوص صحبت می کنند. تا انتهای این گفتار همراه ما باشید.

هر شخصی صنفی که بخواهد آگهی منتشر کند و به انتشار آگهی بپردازد، باید پروانه کسب معتبر داشته باشد. شاید در ابتدای امر اینگونه به نظر رسد که پروانه کسب معتبر پروانه ای است که تاریخ انقضای آن به پایان نرسیده باشد. یعنی به عنوان مثال، فردی 1 فروردین 1395 پروانه کسب گرفته باشد. این پروانه تا 1 فروردین 1400 معتبر است. پس می تواند آگهی منتشر کند. اما در کنار این مورد باید به موارد دیگری هم توجه شود.  

 

ویژگی های پروانه کسب معتبر:

قانونگذار در آیین نامه اجرایی ماده (22) و (23) قانون نظام صنفی، پروانه کسب معتبر را پروانه ای می داند که چهار ویژگی داشته باشد. بنابراین برای انتشار آگهی ابتدا بابد این موارد بررسی گردد. یکی از ویژگی ها این است که تاریخ آن منقضی نشده باشد. دومین شرط این است که محل کسب فرد جابجا نشده باشد. هر پروانه کسب برای یک محل مشخص است. 

اما دو شرط بعدی چیست:

شرط سوم این است که پروانه کسب در اختیار شخص دیگری گذاشته نشود. در واقع، پروانه کسب قائم به شخص است و امکان واگذاری آن به غیر نیست. شرط چهارم این است که فعالیت شغلی به طور کلی تغییر نکرده باشد. یعنی فرد برای رسته موبایل پروانه کسب گرفته است، اما فعالیت خود را تغییر داده و خیاطی می کند. در این موارد، نمی توان گفت که شخص پروانه کسب معتبر دارد. این بسیار مسأله مهم و از جمله مقدماتی است که در خصوص انتشار آگهی است باید در نظر گرفته شود.

بنابراین اگر:

اگر هر یک از این موارد وجود داشته باشد، پروانه کسب از نظر مقررات صنفی معتبر نخواهد بود و پر واضح است که نمی توان نسبت به انتشار آگهی در چارچوب قانون اقدام کرد.

 

ضمانت اجرا:

اگر فرد صنفی بدون داشتن پروانه کسب معتبر دست به انتشار آگهی زند، متخلف است. جریمه نقدی این واحد صنفی از 1 میلیون و 200 هزار ریال تا 300 میلیون ریال متغیر خواهد بود. می توان گفت یکی از سنگین ترین جریمه های صنفی برای این تخلف در نظر گرفته شده است. حتی تکالیفی هم برای انتشاردهندگان آگهی مقرر شده است. 

جریمه انتشار آگهی برای واحدصنفی بدون پروانه کسب:

آنها مکلفند قبل از پذیرش و انتشار آگهی واحدهای صنفی، پروانه کسب آنها را بررسی نمایند. اگر برای واحد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر آگهی منتشر شود، انتشاردهنده آگهی به ضمانت اجرای فوق محکوم می شود. این موضوع در فراز پایانی تبصره (3) ماده (17) قانون نظام صنفی مورد اشاره قرار گرفته است. 

سخن آخر:

 

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.