اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی؛ (1) خبر خوب مالیاتی!

اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در قانون بودجه 1402 مشمول یکسری معافیت ها و بخشودگی هایی شده اند که بسیار حایز اهمیت است. در این خصوص از شما دعوت می کنیم به صحبت های جناب آقای مرتضی حبیب زاده، کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهیدبهشتی توجه فرمایید.

اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در چه صورتی می توانند از بخشودگی ها و معافیت های قانون بودجه 1402 بهره مند گردند؟

طبق بند (ی) ماده (139) قانون مالیات های مستقیم مجامع حرفه ای از جمله اتاق اصناف و اتحادیه صنفی از پرداخت مالیات معاف هستند البته با لحاظ یک سری شروط. اما این شرایط کدام هستند؟

شروط لازم جهت شمول معافیت و بخشودگی ها بر اتاق اصناف و اتحادیه ها:

اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی در صورتی از مالیات و پرداخت آن معاف می گردند یا به عبارتی مشمول نرخ صفر مالیاتی می شوند که برابر ماده 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم، اظهارنامه مالیاتی آن را ارسال نمایند، دفاتر را نگهداری و تحریر نمایند و اسناد و مدارک مربوطه را حسب مورد به سازمان امور مالیاتی ارایه نمایند. در این خصوص به مثال ذیل توجه فرمایید.

برای مثال:

اگر در خصوص عملکرد مالیاتی سال 1399 یک اتاق یا اتحادیه صنفی صحبت می شود به شرطی این اتاق از حق عضویت های دریافتی، درآمدهای حاصل از آموزش و یا کمک های نقدی و غیر نقدی از پرداخت مالیات معاف می شود که اظهارنامه را بفرستد و دفاتر را نگهداری و اسناد و مدارک مربوطه را ارایه نماید. 

اما مهم ترین نکته و خبر خوب در خصوص اتاق اصناف و اتحادیه هایی است که تکالیف مالیاتی خود را انجام نداده باشند:
قانون گذار در قانون بودجه 1402 یک بخشودگی بسیار مهم ویژه کسانیکه تکالیف مالیاتی خود را انجام نداده اند در نظر گرفته است. درصورتیکه هریک از اشخاص مذکور نامبرده شده از سال 1390 تا 1399 به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه و عدم ارایه اسناد و مدارک لازم، مشمول مالیات و جریمه شده اند، اگر در سال 1402 این اسناد و مدارک را ارایه و اظهارنامه تمام آن سال ها را تسلیم نمایند، سازمان امور مالیاتی مکلف است تمامی این مالیات ها و جریمه های مربوطه را حذف کند.
سخن آخر:

از اینکه از سایت ما بازدید کردید سپاسگزاریم. اصناف پلاس، رسانه آموزشی مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات است. همه روزه می توانید با مراجعه به این سایت، از مطالب آموزشی ارائه شده بهره مند شوید.