مرکز آموزش و مطالعات حقوقی و اقتصادی

پیشخوان

علیرضا شکوهیان

معرفی رئیس مرکز

سیدعلیرضا شکوهیان
پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
دانش آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه شهید بهشتی

نشانی